Zał. nr 1 do Zarządzenia
Nr 10/2014 Dyrektora MDK „DH”
z dnia 22 lipca 2014 r.

Regulamin

Górskiego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „Pod Durbaszką”

§1. Zadania i nazwa

1. Zadaniem Górskiego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „Pod Durbaszką” jest: zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży szkolnej oraz innym osobom, upowszechnianie turystyki
i krajoznawstwa jako aktywnych form wypoczynku.

2. Górski Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy „Pod Durbaszką” jest filią:
Młodzieżowego Domu Kultury „ Domu Harcerza”
Ul. Reymonta 18
30-059 Kraków
TEL: 126373761

3. Nazwa: Górski Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy „Pod Durbaszką”

Ul. Pod Homolami 4 Jaworki
34-460 Szczawnica skr. Poczt. Nr 2
Tel. 18 2622547
e-mail gosw@durbaszka.pl
www.durbaszka.pl

§2. Postanowienie ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania z Górskiego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „Pod Durbaszką” zwanego dalej Górskim Ośrodkiem.

2. Realizacja regulaminu powinna przyczynić się do stworzenia życzliwej atmosfery, wzajemnego zrozumienia i poszanowania.

3. Prawo do korzystania z Górskiego Ośrodka przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom.

4. Z noclegu w Górskim Ośrodku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania regulaminu.

5. Górski Ośrodek jest placówką oświatową, sprzedaż jakiegokolwiek alkoholu jest zakazana.

§3. Organizacja Górskiego Ośrodka

1. Górski Ośrodek jest placówką całoroczną.

2. Górski Ośrodek dysponuje 50 miejscami noclegowymi.

3. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Miejska Kraków.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

§4. System rezerwacji miejsc noclegowych w Górskim Ośrodku.

1. Rezerwacja noclegów dla wycieczek ( grup zorganizowanych) oraz innych osób przyjmowana jest wg kolejności zgłoszeń.

2. Rezerwację miejsc w Górskim Ośrodku można dokonać: pocztą elektroniczną, telefonicznie, osobiście.

4. Przebywający do Górskiego Ośrodka regulują należne opłaty według cennika. Zniżki obowiązują dla młodzieży szkolnej, studentów, specjalne zniżki dla szkolnych grup zorganizowanych z Gminy Kraków.

5. Rezerwacja grup zorganizowanych (powyżej 5 osób) powinna być potwierdzona przez rezerwującego w terminie przynajmniej na jeden miesiąc przed przybyciem do Górskiego Ośrodka. Rezerwacja ta powinna mieć formę pisemną / preferowana droga e-mail / i zawierać następujące dane: nazwę i adres zleceniodawcy, telefon komórkowy do osoby decyzyjnej, liczbę uczestników
i ich płeć, czas przybycia do placówki wraz z podaniem szacunkowej godziny oraz czasu pobytu
w Górskim Ośrodku, ewentualnie także innych życzeń (dotyczy to szczególnie grup zorganizowanych).

6. Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji (w ciągu 10 dni), kierownik grupy przesyła zaliczkę w wysokości 25 % należności na konto Górskiego Ośrodka. Zwrot zaliczki może nastąpić
w przypadku nie skorzystania z Górskiego Ośrodka tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn, uznanych przez kierownika Górskiego Ośrodka , po potrąceniu poniesionych już przez Górski Ośrodek kosztów.

7. W przypadku nie nadesłania zaliczki na 7 dni przed przybyciem grupy do Górskiego Ośrodka kierownik Górskiego Ośrodka może anulować rezerwację.

8. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń.

§5. Zakwaterowanie

1. Doba hotelowa w Górskim Ośrodku trwa od godziny 16:00 do 10:00 ostatniego dnia pobytu.
Możemy zakwaterować wcześniej - jeżeli istnieje taka możliwość.

2. Przyjmowanie osób do Górskiego Ośrodka odbywa się od godz. 16:00 do 18:00 w każdy dzień tygodnia. W uzasadnionych przypadkach można przyjąć gości również w innych godzinach.
W okreśie zimowym do zmroku.

3. Dzieci i młodzież płci męskiej i żeńskiej kwaterowane są w osobnych pomieszczeniach.

4. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w Górskim Ośrodku razem z uczestnikami grupy, osobne pomieszczenie dla opieki tyko w przypadku wolnych miejsc.

9. W recepcji Górskiego Ośrodka znajduje się statut, cennik opłat za usługi, regulamin wewnętrzny.

§6. Wykwaterowanie

1. Przy zwalnianiu miejsca w pokoju gość ma obowiązek:

a) zgłosić ten fakt w recepcji,

b) pokój uprzątnąć, wyposażenie zostawić w takim stanie jak zastał,

c) zdać pościel w miejscu pobrania, złożyć na łóżkach koce, kołdry, itp.,

d) zdać klucz,

2. Kierownik grupy zorganizowanej ma obowiązek zadbać o dopilnowanie porządku w pokojach, zdać wszystkie klucze.

3. Recepcjonista sprawdza, czy pokoje i pomieszczenia zostały zdane w należytym stanie.

4. Goście Górskiego Ośrodka opuszczając pokój mogą zostawić swój bagaż do przechowania Górskim Ośrodku do godz. 20:00 tego samego dnia bez dodatkowej opłaty.

§7. Odpowiedzialność Górskiego Ośrodka za przedmioty wartościowe oraz pieniądze

1. Osoby przebywające w Górskim Ośrodku są zobowiązane do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy.

2. Górski Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do Górskiego Ośrodka przez osoby korzystające z Górskiego Ośrodka, chyba że zostaną zdeponowane u kierownika Górskiego Ośrodka.

§8. Prawa osób przebywających w Górskim Ośrodku

1. Dzieci i młodzież oraz turyści indywidualni mogą korzystać z pobytu w placówce dowolną ilość dni po spełnieniu wszystkich kryteriów przedstawionych w paragrafie 4 i 5.

2. Osoby przebywające w Górskim Ośrodku mają prawo korzystać z bazy Ośrodka tj.:

Sali Kominkowej,
Sali Telewizyjnej
Sali dydaktycznej
Boiska i sprzętu sportowego.
§9. Obowiązki osób przebywających w Górskim Ośrodku

1. Osoby przebywające w Górskim Ośrodku zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem obiektu i jego przestrzeganiem.

2. Od godziny 22:00 do 6:00 obowiązuje w Górskim Ośrodku cisza nocna.

3. Goście, którzy przychodzą późno lub bardzo wcześnie wychodzą z Ośrodka, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za wiedzą i zgodą kierownika Górskiego Ośrodka .

4. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w miejscu do tego wyznaczonym tj. Sali Kominkowej. Po spożyciu posiłków należy Salę Kominkową posprzątać, pozostawiając w stanie zastanym.

5. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Górskiego Ośrodka należy zgłaszać w recepcji.

6. W Górskim Ośrodku obowiązuje przyzwoity i odpowiedni do miejsca przebywania ubiór, spokój i kulturalny sposób zachowania się.

7. W Górskim Ośrodku zabrania się:

a) uprawiania gier hazardowych,

b) sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi,

c) sprzedaży, podawania i spożywania środków odurzających (narkotyków),

d) palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.

7. Gości Górskiego Ośrodka zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż. Ośrodek wyposażony jest system ostrzegania przeciwpożarowego. Nieuzasadnione uruchomienie alarmu przeciwpożarowego powoduje opłatę karną.

8. Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.

9. W Górskim Ośrodku obowiązuje zakaz posiadania i wnoszenia przedmiotów uznawanych za niebezpieczne i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia.

§10. Postępowanie w przypadku naruszenia regulaminu Górskiego Ośrodka i praw przebywających w Ośrodku.

1. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Górskiego Ośrodka należy zgłaszać obsłudze, która określa, w porozumieniu z kierownikiem wysokość odszkodowania.

2. W razie przekroczenia regulaminu Górskiego Ośrodka lub nieodpowiedniego zachowania się, kierownik Osrodka lub wyznaczony przez niego pracownik, jest upoważniony do usunięcia korzystającego z pobytu w Ośrodku, a ponadto do zawiadomienia o tym fakcie właściwej szkoły, uczelni, organizacji, biura turystycznego.

3. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw, korzystający z Ośrodka, mają prawo złożenia skargi do organu prowadzącego Ośrodek za pośrednictwem kierownika Ośrodka lub bezpośrednio do Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury „Domu Harcerza” w Krakowie tel. 126375935.

§11. Postanowienia końcowe

1. Zwierzęta mogą przebywać w Ośrodku za zgodą kierownika Ośrodka.

2. W sprawach nie ujętych w Regulaminie, a dotyczących toku życia w placówce, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający są zobowiązani stosować się do wskazań kierownika lub upoważnionego przez niego pracownika placówki.

3. Za usługi świadczone przez Górski Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy „Pod Durbaszką” pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Domu Harcerza” w Krakowie.

4. Ośrodek oferuje pełne wyżywienie, ustalone pory posiłków, kuchnia czynna od 8:00 do 19:00
Back to Top